• STRAK WERK EN EEN STRAKKE PRIJS
 • nu ook schilderwerk en stucwerk

 

 

 

 

 

 

BASIS VOORWAARDEN

 • Alle orders dienen getekend te worden geretourneerd. 
 • Prijzen zijn altijd exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • Prijzen zijn voor levering en productie van kozijnen uit kunststof, aluminium of hout, ontleend aan door u gestuurde tekeningen en informatie op basis van actuele prijzen en beschikbaarheid. De montage wordt separaat opgegeven op basis genoemde uurtarieven
 • Wijzigingen hebben invloed op de prijs en dienen daarom altijd schriftelijk bij ons te worden ingediend, dit om misverstanden te voorkomen.
 • Overige werkzaamheden en materialen, met uitzondering van aangeboden kozijnen en de montage daarvan, dus verder ook schilder-, behang-, en stucwerk, herstelwerkzaamheden aan tuin en bestrating alsmede alles wat niet in de order is opgenomen, is exclusief.
 • Definitieve maten komen uit nog door u te leveren werktekeningen en projectdetails.
 • Bouwplaats voorzieningen en steigers worden beschikbaar gesteld door opdrachtgever.
 • Levertijd is standaard ca 8 weken na overeengekomen aanbetaling of in overleg met opdrachtgever, aflevering kozijnen is op één losadres in NL, verticaal en intern transport op de bouwplaats m.b.v. kraan wordt verzorgd door opdrachtgever
 • Door materiaalkrapte en prijsfluctuatie kunnen levertijden en prijzen sterk veranderen. Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid 

 • Garantie is 10 jaar op profielen en 2 jaar op hang en sluitwerk
 • Betaling is 50 % bij orderbevestiging, 40% levering en start montage, de laatste 10% is na einde montage en oplevering (rekeningnummer NL35 RABO 0384589833  PR Kozijnbouw / Petecki)

 

Bij het tot stand komen van orders zijn dit onze uitgangspunten

Montage en locatie

 • De kozijnen warden door middel van bevestigingsmiddelen in houten stelkozijnen (minimale dikte geven wij op ) gemonteerd en door middel van een EPDM aanslagdichting of een butyleen kitrol op de aanslag van het kozijnprofiel tegen het stelkozijnen geklemd.
 • Glas wordt een keer kras- en breukvrij opgeleverd. Hierbij hanteren wij de beoordelingsmethode en toegestane fouten zoals opgesteld door GBO en kenniscentrum glas.
 • Toegangswegen en bouwterrein moeten bereikbaar en geschikt zijn voor transporten zwaar materiaal, werken met een mobiele kraan, hoogwerker, rolsteiger, hangsteiger en/of hefbruggen en voor tijdelijke opslag van aangevoerde materialen.
 • Kosteloos gebruik maken van uw bouwkraan. Deze is met name nodig voor het verticaal transport van de kozijnen en het glas. Uitgangspunt hierbij is dat deze beschikbaar is op de met u besproken en door ons aangegeven montageplanning.
 • Kosteloos gebruik maken van uw steiger. De draagkracht en afmeting van de steiger dient voldoende te zijn voor het plaatsen van de transportbokken met de kozijnen en het glas.
 • Kosteloos gebruik maken van elektrische aansluitingen 220/380 volt. Aanwezigheid van sanitaire voorzieningen op het bouwterrein.
 • Montage in 1 fase en ononderbroken, stagnatiekosten zullen warden doorberekend.
 • Er zijn door ons geen bouwkundige veiligheidsmaatregelen opgenomen en er is geen montage buiten de normale werktijden gerekend.
 • De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele beschadigingen en/of verontreiniging aan het gemonteerde product tijdens de bouw.
 • Boetebepalingen en andersoortige verrekeningen door opdrachtgever wijzen wij af en zijn na ondertekening van onze orders niet van toepassing.

 • Bouwkundige gebreken of technische onvolkomenheden worden gecommuniceerd en zijn van invloed op de prijsstelling, tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor reeds bestaande bouwkundige gebreken . 

 • De opdrachtgever dient de stramien- en hoogtematen in het werk aan te geven ter plaatse van de gevels en blijft de eindverantwoordelijke voor de algehele maatvoering en controle.
 • Alie elementen met glas en panelen warden fabrieksschoon, stickervrij geleverd en gemonteerd (schoonmaken van glas en dergelijke is niet in onze prijs begrepen).

lnbraakwerendheid

Alie gevelelementen welke bereikbaar zijn volgens NEN 5087 voldoen aan de eisen zoals gesteld in de norm NEN 5096, klasse 2 (ten aanzien van de inbraakwerendheid).

Gevelelementen welke worden aangeboden in een inbraakwerende uitvoering voldoen qua maatvoering en constructie aan de hiervoor geldende normen en attesten.

Elementen welke volgens het attest niet voldoen aan de juiste maatvoering en constructie zijn zoveel mogelijk voorzien van inbraakwerende onderdelen maar vallen buiten deze attesten.

 

Tekenwerk

 Aan de hand van de contracttekeningen wordt door ons de maatvoering van de productie elementen bepaald. Deze maatvoering dient als basis voor de voorlopige tekeningen. De voorlopige tekeningen worden u eenmalig in pdf per e-mail ter controle of goedkeuring aangeboden. U ontvangt van ons de volgende gegevens:

De aanzichttekeningen van de puien en/of vliesgevels incl. renvooi. Tekeningen van (doorsnede) profiel en/of zetwerk details.

Na ontvangst van de door u gecontroleerde voorlopige tekeningen en verstrekte planning, worden door ons de materialen (profielen, glas, panelen, etc.) besteld. De definitieve tekeningen worden u eenmalig in pdf per e-mail toegezonden voor gezien.

 

Tekenwerk met betrekking tot bouwkundige detailleringen, bouwkundige aansluitingen en/of BIM tekenwerk maken geen onderdeel uit van de basis aanbieding.

lndien gewenst op projectniveau zijn nadere wensen bespreekbaar.

 

Wet Ketenaansprakelijkheid en CAR verzekering bij onderaanneming of grote projecten

 Volgens art. 16 lid 11 sub. 1 is deze wet niet van toepassing op werken waarbij het werk grotendeels rond  de plaats van vestiging van de onderneming wordt verricht. Voor onze werkzaamheden  houdt dit in; dat u niet aansprakelijk bent voor onze verplichtingen ten opzichte van de bedrijfsvereniging en/of de belastingdienst.

De Wet Ketenaansprakelijkheid is veelal niet van toepassing.

 

CAR verzekering is op basis van meeverzekering bij de hoofd aannemer